Författare: Sjöbeck Martin, Nilsson Christer

Titel: ABC om demenssjukdomar (serie: Medicinens ABC) 2009 nr 20 sid 1369-73

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Fullständig referenslista
Artikeln i pdf-format
Artikeln i webbversion
Sid 1369
Sid 1370
Sid 1371
Sid 1372
Sid 1373
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Demens
Begreppsbildning
Konsensus
Terminologi, principer


Sök liknande artiklar

Referenser:
1.WHO. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Diagnostic criteria for research. Geneva: World Health Organisation. 1993.
2.Socialstyrelsen. Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige 2005. Socialstyrelsen 2007. http://www.socialstyrelsen.se
3.The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU). Dementia. A systematic review. SBU Report No 172E/1-3. 2008. http://www.sbu.se
4.Jorm AF, Korten AE, Henderson AS. The prevalence of dementia: a quantitative integration of the literature. Acta Psychiatr Scand 1987 Nov;76(5):465-79.
5.Ingelsson M, Nilsson L, Basun H, Aquilonius SM, Lannfelt L. Konformationsförändrade proteiner orsakar neurodegenerativa sjukdomar. Läkartidningen 2005 Nov 21-27;102(47):3542-51.
6.de la Torre JC. Is Alzheimer's disease a neurodegenerative or a vascular disorder? Data, dogma, and dialectics. Lancet Neurol 2004 Mar;3(3):184-90.
7.Berg L, Gustafson L, Hansson G, Kilander L, Klingen S, Marcusson J, et al. Harmonisering av demensdiagnoser--en nödvändig kvalitetssäkring. Läkartidningen 2001 Aug 22;98(34):3531-6.
8.Gustafson L, Brun A. Alzheimers sjukdom--en snart hundraårig historia. Läkartidningen 2004 Dec 9;101(50):4125-6, 9-32.
9.Rockwood, Bouchard, Camicioli, Léger. Toward a revision of criteria for the dementias. Alzheimer´s & Dementia 2007;3:428-40.
10.Lowe J. Neuropathology of dementia with Lewy bodies. In: Duyckaerts C, Litvan I, editors. Handbook of clinical neurology. Dementias. Amsterdam: Elsevier B.V; 2008. p. 321-30.
11.Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, Jelic V, Fratiglioni L, Wahlund LO, et al. Mild cognitive impairment--beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment. J Intern Med 2004 Sep;256(3):240-6.
12.Bruscoli M, Lovestone S. Is MCI really just early dementia? A systematic review of conversion studies. International psychogeriatrics / IPA 2004 Jun;16(2):129-40.
13.Justitiedepartementet. Vapenlag. Svensk författningssamling 1996(1996:67 med senare ändringar). http://www.riksdagen.se
14.Näringsdepartementet. Körkortslag. Svensk författningssamling 1998(1998:488 med senare ändringar). http://www.riksdagen.se
15.Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. »Mini-mental state«. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975 Nov;12(3):189-98.
16.Lobo A, Launer LJ, Fratiglioni L, Andersen K, Di Carlo A, Breteler MM, et al. Prevalence of dementia and major subtypes in Europe: A collaborative study of population-based cohorts. Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Neurology 2000;54(11 Suppl 5):S4-9.
17.Harvey RJ, Skelton-Robinson M, Rossor MN. The prevalence and causes of dementia in people under the age of 65 years. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003 Sep;74(9):1206-9.
18.Blennow K, Hampel H. CSF markers for incipient Alzheimer's disease. Lancet Neurol 2003 Oct;2(10):605-13.
19.Kavirajan H, Schneider LS. Efficacy and adverse effects of cholinesterase inhibitors and memantine in vascular dementia: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Neurol 2007 Sep;6(9):782-92.
20.Lökk J, Winblad B. Demens--vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson. Tidig diagnos värdefull--kolinesterashämmare kan ge bättre livskvalitet. Läkartidningen 2006 Feb 15-21;103(7):451-5.
21.McKeith I, Del Ser T, Spano P, Emre M, Wesnes K, Anand R, et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000 Dec 16;356(9247):2031-6.
22.Low PA, Singer W. Management of neurogenic orthostatic hypotension: an update. Lancet Neurol 2008 May;7(5):451-8.
23.Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom - BPSD. Information från Läkemedelsverket 5:2008. 2008. http://www.lakemedelsverket.se
24.Neary D, Snowden JS, Gustafson L, Passant U, Stuss D, Black S, et al. Frontotemporal lobar degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria. Neurology 1998 Dec;51(6):1546-54.
25.Roman GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T, Cummings JL, Masdeu JC, Garcia JH, et al. Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN International Workshop. Neurology 1993 Feb;43(2):250-60.
26.Erkinjuntti T, Inzitari D, Pantoni L, Wallin A, Scheltens P, Rockwood K, et al. Research criteria for subcortical vascular dementia in clinical trials. J Neural Transm Suppl 2000;59:23-30.
27.McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, Emre M, O'Brien JT, Feldman H, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology 2005 Dec 27;65(12):1863-72.
28.Adolfsson R, Gustafson L, Marcusson J, Skoog I, Viitanen M, Wallin A. Checklista för demensdiagnostik och basal utredning på primärvårdsnivå. Läkartidningen 1990 Nov 28;87(48):4098-9.
29.Hughes R, Brainin M, Gilhus NE, editors. European handbook of neurological management. Official EFNS guidelines. 1 ed. Oxford: Blackwell publishing; 2006.
30.Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling av kognitiv störning vid Alzheimers sjukdom. Läkemedelsverket 2002. http://www.lakemedelsverket.se
31.Stockholms läns landsting. Regionalt vårdprogram demens. 2006. http//:www.sll.se