Författare: Rehfisch Pia, Wålinder Robert

Titel: ABC om vibrationsskador (serie: Medicinens ABC) 2009 nr 7 sid 439-42

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Fullständig referenslista
Artikeln i pdf-format
Artikeln i webbversion
Sid 439
Sid 440
Sid 441
Sid 442
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Ländryggssmärta
Muskel- och skelettsjukdomar
Yrkessjukdomar
Yrkesmässig exponering
Raynauds sjukdom
Vibration
Sök liknande artiklar

Referenser:
1.Nilsson T. Arbete med handhållna vibrerande maskiner och skadlig exponering. I: Westerholm P, editor. Arbetssjukdom - skadlig inverkan - samband med arbete. Ett vetenskapligt underlag för försäkringsmedicinska bedömningar (sju skadeområden). Arbete och Hälsa 2002:15, Stockholm 2002. p. 245-271

2.Bovenzi M. Health risks from occupational exposures to mechanical vibration. Med Lav. 2006 May-Jun;97(3):535-41

3.Vibrationer i arbetslivet. Available from: www.umu.se/phmed/envmed/forskning/vibration

4.ISO /FDIS 5349-1, Mechanical vibration-Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration. International Organization for Standardization (2001)

5.AFS 2005:15 Arbetsmiljöverkets författningssamling. Vibrationer

6.Hagberg M, Burström L, Lundström R, Nilsson T. Incidence of Raynaud's phenomenon in relation to hand-arm vibration exposure among male workers at an engineering plant a cohort study. J Occup Med Toxicol. 2008 Jun 16;3:13

7.AFS 2005:6 Arbetsmiljöverkets författningssamling. Medicinska kontroller i arbetslivet

8.Gemne G, Lundström R. Kunskapsunderlag för åtgärder mot skador och besvär i arbete med handhållna maskiner. Medicinska aspekter. Arbete och Hälsa 2000:18, Stockholm 2000, p. 23-31

9.Piligian G, Herbert R, Hearns M, Dropkin J, Landsbergis P, Cherniack M. Evaluation and management of chronic work-related musculoskeletal disorders of the distal upper extremity. Am J Ind Med 2000;37:75-93

10.Weir E, Lander L. Hand-arm vibration syndrome. CMAJ. 2005 Apr 12;172(8):1001-2

11.Lundborg G, Rosén B, Knutsson L, Holtås S, Ståhlberg F, Larsson EM. Hand-arm-vibration syndrome (HAVS): is there a central nervous component? An fMRI study. J Hand Surg [Br]. 2002 Dec;27(6):514-9

12.Björ, B. Myocardial infarction and cardiac regulation in relation to vibration exposure. Umeå Univ. 2008

13.Necking LE, Lundborg G, Lundström R, Thornell LE, Fridén J. Hand muscle pathology after long-term vibration exposure. J Hand Surg [Br]. 2004 Oct;29(5):431-7

14.Fridén J. Vibration damage to the hand: clinical presentation, prognosis and length and severity of vibration required. J Hand Surg [Br]. 2001 Oct;26(5):471-4

15.Griffin MJ, Bovenzi M. The diagnosis of disorders caused by hand-transmitted vibration: Southampton Workshop 2000. Int Arch Occup Environ Health. 2002 Jan;75(1-2):1-5

16.Bylund, SH. Hand-arm vibration and working women: consequences and affecting factors. Umeå Univ. 2004

17.Lundström R. Arbetsmiljörelaterade hand-arm - och helkroppsvibrationer. In: Edling C, Nordberg G, Nordberg M, editors. Arbets- och miljömedicin - en lärobok om hälsa och miljö. Lund: Studentlitteratur; 2003. p. 235-242

18.Brand FN, Larson MG, Kannel WB, McGuirk JM. The occurrence of Raynaud's phenomenon in a general population: the Framingham Study. Vasc Med. 1997 Nov;2(4):296-301

19.Lindblom U, Ochoa J. Somatosensory Function and Dysfunction. In: Diseases of the Nervous System, Vol. II. Eds. Asbury AK, McKhann GM, McDonald WI. Second Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1992. p. 213-228

20.Nilsson T. Neurological diagnosis: aspects of bedside and electrodiagnostic examinations in relation to hand-arm vibration syndrome. Int Arch Occup Environ Health. 2002 Jan;75(1-2):55-67

21.Gemne G, Brammer AJ, Hagberg M, Lundström R, Nilsson T. Proceedings of Stockholm Workshop 94. Hand-arm vibration syndrome: diagnostics and quantitative relationships to exposure. National Institute of Occupational Health, May 25-28,1994. Arbete och Hälsa 1995:5

22.Falkiner S. Diagnosis and treatment of hand-arm vibration syndrome and its relationship to carpal tunnel syndrome. Aust Fam Physician. 2003 Jul;32(7):530-4

23.Checklistor för självevaluering samt klinisk evaluering. Available from: www.vibrisks.soton.ac.uk/

24.FHV-metodik, Medicinska kontroller. Hand Arm Vibration samt Helkroppsvibration enligt FS2005:6. Available from: www.sahlgrenska.se/vgrtemplates/Page____36531.aspx

25.Brammer AJ, Taylor W, Lundborg G. Sensorineural stages of the hand-arm vibration syndrome. Scand J Work Environ Health. 1987 Aug;13(4):279-83

26.Thompson A, House R, Manno M. Assessment of the hand-arm vibration syndrome: thermometry, plethysmography and the Stockholm Workshop Scale.Occup Med (Lond). 2007 Oct;57(7):512-7

27.Bovenzi M, Alessandrini B, Mancini R, Cannavà MG, Centi L. A prospective study of the cold response of digital vessels in forestry workers exposed to saw vibration. Int Arch Occup Environ Health. 1998 Oct;71(7):493-8

28.Futatsuka M, Ueno T, Sakurai T. Cohort study of vibration-induced white finger among Japanese forest workers over 30 years. Int Arch Occup Environ Health. 1989;61(8):503-6

29.Petersen R, Andersen M, Mikkelsen S, Nielsen SL. Prognosis of vibration induced white finger: a follow up study. Occup Environ Med. 1995 Feb;52(2):110-5

30.Collins ED, Novak CB, Mackinnon SE, Weisenborn SA. Long-term follow-up evaluation of cold sensitivity following nerve injury. J Hand Surg [Am]. 1996 Nov;21(6):1078-85

31.Strömberg T, Dahlin LB, Lundborg G. Vibrotactile sense in the hand-arm vibration syndrome. Scand J Work Environ Health. 1998 Dec;24(6):495-502

32.Battie MC, Videman T, Gibbons LE, Manninen H, Gill K, Pope M, Kaprio J. Occupational driving and lumbar disc degeneration: a case-control study. Lancet. 2002 Nov 2;360(9343):1369-74

33.Videman T, Simonen R, Usenius J, Osterman K, Battié M. The long-term effects of rally driving on spinal pathology. Clin Biomech. 2000 Feb;15(2):83-6

34.Seidel H. Selected health risks caused by long-term, whole-body vibration. Am J Ind Med. 1993 Apr;23(4):589-604

35.AFS 2007:5 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Gravida och ammande arbetstagare (Föreskriften träder i kraft den 1 april 2008, samtidigt upphävs AFS 1994:32)

36.Hansson, T., Westerholm, P. (red) Arbete och besvär i rörelseorganen: en vetenskaplig värdering av frågor om samband, Arbete och Hälsa 2001:12

37.Nelson CM, Brereton PF. The European vibration directive. Ind Health. 2005 Jul;43(3):472-9

38.Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Low back pain: what is the long-term course? A review of studies of general patient populations. Eur Spine J. 2003 Apr;12(2):149-65